Obniżenie kapitału zakładowego spółki z o.o.

Zmiany kapitału zakładowego spółki podyktowane są różnymi względami. W przypadku obniżenia najczęściej przesłanką ku temu są straty które poniosła spółka lub chęć wykorzystania zwolnionych w ten sposób środków. Procedura obniżenia kapitału zakładowego spółki nie jest bardzo skomplikowana lecz długotrwała ze względu na konieczność ogłoszenia wierzycielom o tym fakcie.

Obniżenie kapitału zakładowego zawsze wiąże się z koniecznością zmiany umowy spółki. W przeciwieństwie do podwyższenia kapitału zakładowego nie można zastosować bowiem uproszczonej procedury – w przypadku ujęcia takiej możliwości w umowie spółki. Nadto jeżeli kapitał zakładowy został podwyższony bez zmiany umowy spółki, na podstawie wcześniejszych postanowień – jego obniżenie (nawet do pierwotnej kwoty) wymaga zmiany umowy.

W pierwszej kolejności wspólnicy muszą podjąć uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego. Uchwała taka musi zostać zaprotokołowana notarialnie. Nadto konieczne jest podjęcie jej większością 2/3 głosów (chyba że umowa spółki przewiduje surowsze wymagania).

Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego musi określać o jaką kwotę nastąpi obniżenie oraz sposób obniżenia – czy nastąpi obniżenie wartości nominalnej udziałów, czy też nastąpi to w drodze umorzenia części udziałów lub ewentualnie zastosuje się obie te metody jednocześnie. Pamiętać przy tym należy, iż umorzenie udziałów możliwe jest tylko jeżeli umowa spółki przewiduje taką możliwość. Niemożliwe jest przy tym jednoczesne podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego poprzez umorzenie udziałów i zmiana umowy spółki poprzez wprowadzenie do niej zapisów umożliwiających umorzenie udziałów. Jeżeli wspólnicy chcą umorzyć udziały, mimo że umowa spółki nie przewiduje takiej możliwości należy najpierw zmienić umowę spółki w tym zakresie – i dokonać jej rejestracji w KRSie, a dopiero po przeprowadzeniu całego postępowania rejestracyjnego można będzie podjąć uchwałę w przedmiocie umorzenia udziałów.

Kodeks spółek handlowych nie stawia nakazu aby wskazać na co przeznaczone zostaną zwolnione środki – jednak w części opracowań znaleźć można opinię, iż uchwała winna zawierać takie postanowienie – dla bezpieczeństwa należałoby wobec tego umieścić takie postanowienie w treści uchwały.

Pamiętać należy, iż obniżenie kapitału zakładowego wymaga również podjęcia uchwały o zmianie umowy spółki w części określającej wysokość kapitału zakładowego. W zasadnie nie ma wymogu aby uchwały te były podjęte jednocześnie – rozwiązanie takie zaoszczędzi jednak kosztów spółce, zważywszy, iż obie muszą być zaprotokołowane notarialnie.

Po podjęciu uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego zarząd spółki musi ogłosić o tym fakcie. Ogłoszenie takie ma miejsce w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w inny sposób jeżeli umowa spółki stawia taki wymóg. Ogłoszenie musi zawierać informację o podjęciu przez spółkę uchwały, wskazując kwotę o jaką ma być obniżony kapitał zakładowy, wzywając jednocześnie wierzycieli, którzy nie wyrażają zgody na obniżenie kapitału aby w terminie 3 miesięcy złożyli sprzeciw na adres spółki. Pamiętać należy, iż wierzyciele, którzy złożą sprzeciw muszą zostać zaspokojeni lub zabezpieczeni (niezależnie od tego czy ich wierzytelność jest już wymagalna). Kodeks nie wskazuje przy tym sposobu zabezpieczenia wydają się więc możliwe wszelkie metody dopuszczalne przez prawo.

Po odczekaniu w/w 3-miesięcznego terminu oraz ewentualnym zabezpieczeniu lub zaspokojeniu wierzycieli, którzy złożyli sprzeciw można przystąpić do kolejnego etapu – tj. złożenia wniosku o rejestrację zmiany umowy spółki w KRSie. Ważne jest aby wniosek o rejestrację zmiany umowy spółki został złożony w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały (nie ulega przy tym odliczeniu 3-miesięczny termin przewidziany na złożenie sprzeciwów przez wierzycieli). Do wniosku należy dołączyć dowód zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, którzy złożyli sprzeciw.

Obniżenie kapitału zakładowego staje się skuteczne dopiero od dnia rejestracji tego faktu w KRSie i dopiero od tego dnia można wykorzystać zwolnione środki (np. wypłacając je wspólnikom).

NOTA PRAWNA

Wszystkie teksty na blogu zawierają jedynie opinie autora odnośnie omawianych tematów. We wpisach posłużono się uproszczeniami i skrótami myślowymi dlatego nie mogą one stanowić porady prawnej, ani też stanowić podstawy rozstrzygnięcia jakiejkolwiek sprawy. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek zdarzenia tożsamego z przypadkami opisanymi na blogu konieczna jest konsultacja z profesjonalnym pełnomocnikiem (adwokatem), celem uzyskania fachowej i rzetelnej porady prawnej.

Autorzy nie odpowiadają za jakiekolwiek następstwa oparcia swoich działań na opiniach zamieszczonych na przedmiotowym blogu.

DATA DODANIA
08/06/2016r.
AUTOR
adw. Marcin Dziuba

(Liczba komentarzy: 3 372)