Gdy mechanik spóźnia się z naprawą samochodu

Przeżyło to wielu z nas – pojawia się awaria w samochodzie, prosta usterka, która powinna być szybko usunięta, oddajemy pojazd do mechanika – mija tydzień, potem drugi – i nic. W warsztacie zbywają nas niespodziewanymi pracami, chorobami, brakami części … a my ponosimy kolejne koszty związane z najmem pojazdów zastępczych lub tracimy zyski z powodu braku narzędzia pracy. Część ludzi akceptuje taki stan rzeczy – nie korzystając z uprawnień, które im w takiej sytuacji przysługują.

Oddając pojazd do naprawy zawieramy z warsztatem umowę o dzieło (precyzyjnie rzecz ujmując jest to umowa mieszana zawierająca w sobie elementy umowy o dzieło oraz umowy przechowania – w przedmiotowym artykule istotne są jednak przede wszystkim elementy umowy o dzieło). Dodać należy, iż dla skuteczności zawarcia umowy o dzieło ustawa nie przewiduje potrzeby zachowania formy pisemnej – wystarczy porozumienie w jakiejkolwiek formie – w tym ustnie. Wobec tego nie musimy się przejmować tym, że nasze uprawnienia zostaną ograniczone ze względu na brak pisemnego kontraktu. Kłopoty mogą się oczywiście pojawić na etapie prób udowodnienia jaka była treść umowy ustnej – w sądzie będzie konieczne składanie wyjaśnień przez zlecającego naprawę oraz powoływanie świadków.

Rozsądnym rozwiązaniem jest aby umowa z mechanikiem zakładała termin w jakim naprawa ma być wykonana (dlatego zalecane jest sporządzenie jej na piśmie lub chociaż odebranie na piśmie notatki z terminem odbioru samochodu – w przeciwnym razie może ponownie zajść konieczność udowodniania tej okoliczności w drodze przesłuchań). Jeżeli termin taki nie został przewidziany, konieczne będzie wezwanie mechanika do wykonania naprawy w określonym terminie (oczywiście można by ostatecznie powoływać się na twierdzenie, iż strony miały na myśli wykonanie prac w zwyczajowym terminie – może to przysporzyć jednak sporych problemów).

Jeżeli termin wykonania naprawy minął możemy wezwać mechanika do wykonania zleconych mu napraw – wyznaczając „odpowiedni termin” pod rygorem odstąpienia od umowy – po jego upływie możemy zaś odstąpić od zawartej umowy i zabrać samochód. Pamiętać jednak należy, iż wyznaczony termin nie może być zbyt krótki. Jak trafnie wskazał Sąd Apelacyjny w Szczecinie, w wyroku z dnia 28 maja 2015 roku (sygn.akt: I Aca 318/15) Termin odpowiedni w rozumieniu wskazanego przepisu to taki, w którym strona ma realną możliwość wykonania zobowiązania.”.

Aby uniknąć konieczności wyznaczania dodatkowego terminu warto zawrzeć w umowie z mechanikiem zastrzeżenie, iż w razie niedokonania napraw we wskazanym terminie klient ma prawo odstąpić od umowy. Po raz kolejny przejawia się tutaj zasadność spisania umowy z warsztatem na piśmie – w przypadku umowy ustnej okoliczność tę będzie trudno udowodnić – o ile przy rozmowie z mechanikiem nie byli obecni świadkowie (pamiętajmy przy tym, iż pracownicy warsztatu mogą być niechętni do składania zeznań przeciwko swemu pracodawcy, a nadto trudno oczekiwać aby pamiętali, jaka była treść umowy z konkretnym klientem).

Poza możliwością odstąpienia od umowy klientowi nierzetelnego mechanika przysługuje oczywiście roszczenie o odszkodowanie. Roszczenie takie przysługuje niezależnie od tego czy naprawa zostanie ostatecznie dokonana – wystarcz, że wskutek opóźnienia powstała po stronie klienta szkoda (np. musiał przez ten czas wynajmować auto zastępcze lub nie mógł przyjąć/wykonać jakiegoś zlecenia – z którego osiągnąłby zysk). Przy tym to na kliencie spoczywać będzie obowiązek wykazania szkody jaką poniósł w związku z niewykonaniem napraw w planowanym terminie (warto więc zbierać rachunki z tym związane).

Roszczenie o naprawienie szkody przysługuje od chwili, kiedy warsztat pozostaje „w zwłoce”. Kodeks cywilny definiuje przy tym pojęcie zwłoki jako sytuację, gdy dłużnik (w naszym przypadku warsztat) „nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.”. Nie będziemy mogli dochodzić zatem odszkodowania np. za czas gdy naprawy nie mogły być dokonane z powodu siły wyższej – takiej jak klęski żywiołowe. Jednocześnie zwrócić warto uwagę na fakt, iż „okoliczności za które dłużnik ponosi odpowiedzialność” jest pojęciem znacznie szerszym niż „okoliczności zawinione” – wobec czego każdorazowo będzie potrzebna skrupulatna analiza przyczyn opóźnienia i ich konsekwencji.

Warto jednak zawsze upomnieć się o swoje prawa – kilkudniowe opóźnienie w wykonaniu naprawy może skutkować odszkodowaniem, które przewyższy koszt naprawy, a otrzymana kwota zrekompensuje straty poniesione prze klienta.

Na marginesie dodać wypada, iż istnieje również możliwość zastrzeżenia kary umownej na wypadek opóźnienia z wykonaniem napraw. W takim przypadku z góry określamy jaka kwota należy się klientowi w przypadku niewywiązania się w terminie z powierzonych prac – niezależnie od rzeczywistego powstania szkody (przy tym warto dodać klauzulę, iż klient zachowuje jednocześnie roszczenie o naprawienie szkody na zasadach ogólnych – w przeciwnym razie wysokość kary umownej ograniczy nasze roszczenia – nawet gdy szkoda wielokrotnie przewyższy tę sumę). Postanowienie takie znacznie ułatwi sprawę – nie będzie bowiem potrzeby wykazywania wysokości szkody.

NOTA PRAWNA

Wszystkie teksty na blogu zawierają jedynie opinie autora odnośnie omawianych tematów. We wpisach posłużono się uproszczeniami i skrótami myślowymi dlatego nie mogą one stanowić porady prawnej, ani też stanowić podstawy rozstrzygnięcia jakiejkolwiek sprawy. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek zdarzenia tożsamego z przypadkami opisanymi na blogu konieczna jest konsultacja z profesjonalnym pełnomocnikiem (adwokatem), celem uzyskania fachowej i rzetelnej porady prawnej.

Autorzy nie odpowiadają za jakiekolwiek następstwa oparcia swoich działań na opiniach zamieszczonych na przedmiotowym blogu.

DATA DODANIA
09/05/2016r.

AUTOR
adw. Marcin Dziuba

(Liczba komentarzy: 840)